Inseminacions artificials canines

El nostre especialista en inseminacions veterinàries treballant amb una femella.

Existeixen diferents tècniques d’inseminació, segons la mida dels exemplars, el volum d’esperma del que disposem, el sistema de conservació i l’estalvi que esperem de la dosis d’inseminació.

Per inseminar races grans amb semen fresc, no són necessaris mètodes molt complexos d’inseminació, ja que el volum d’ejaculat produït per aquests exemplars sol ser suficientment abundant i per això no cal recórrer a tècniques complicades. Utilitzant una sonda tipus Foley i una xeringa sol ser suficient.

En el cas que la raça proporcioni un volum d’ ejaculat menor, serà necessari adoptar tècniques que ens ofereixin un major percentatge d’èxit al mateix temps que un cert estalvi. En aquest cas es faran servir sondes transcervicals noruegues, desenvolupades per la Dra Faarstad, o bé la endoscòpia o la injecció intrauterina per laparoscòpia o laparatomia.

Inseminació artificial canina normal vaginal

Utilitzada per a semen fresc o bé per refrigerat quan es disposa d’un volum important d’esperma. Es realitza amb diferents tipus de sonda, podem utilitzar un catèter urinari, una sonda d’inseminació per bovins, la sonda Osiris o bé la sonda Foley. i la femella està en el punt òptim d’ovulació i el semen és de qualitat suficient, qualsevol d’aquests mètodes pot tenir èxit. En el cas de races de mida petita, tipus Yorkshire, Canitche toy, Chichuahua etc, a causa del baix volum de l’ejaculat i la dificultat d’extracció, és millor utilitzar altres mètodes més efectius.

Inseminació artificial de gossos transcervical - Sonda Noruega
El cèrvix de les femelles té unes característiques anatòmiques que fan difícil l’accés des de la vagina al cos de l’úter, per això no és possible l’entrada de les sondes d’inseminació tradicionals. La Dra. Faarstad ha desenvolupat a Noruega un tipus de sonda rígida, metàl lica, que amb un simple entrenament per part del tècnic que la utilitza, permet travessar aquest cèrvix i d’aquesta forma dipositar l’esperma dins l’úter de la femella, a una distància molt més propera de l’òvul a fecundar, permetent un important estalvi de dosi d’inseminació, i estalviant camí per recórrer als espermatozoos. Aquesta tècnica és la més aconsellada per a la inseminació amb semen congelat per races petites, les quals produeixen un baix volum d’ejaculat. Només amb 1ml de semen podem tenir un èxit total si s’ha realitzat un bon seguiment del moment de l’ovulació de la femella i se segueixen unes bones pràctiques de treball.
Inseminació artificial canina per endoscòpia
En el nostre centre CLONE, disposem de les tècniques d’endoscòpia rígida Storz, les quals permeten visualitzar la trajectòria de la sonda d’inseminació, i veure com aquesta penetra a través del cèrvix fins entrar en el cos de l’úter. Per realitzar aquesta tècnica és necessari sedar de manera lleu a la femella, per aquest motiu no és un mètode de primera elecció, ja que amb la sonda transcervical Noruega s’obtenen uns resultats similars sense necessitat de sedar.
ambé amb endoscòpia, es pot realitzar el sistema de microinjecció intra-uterina, realitzant una petita incisió en la paret abdominal de la femella, i dirigint el semen a través del canal de treball de l’endoscopi, amb la finalitat d’injectar a cada banya uterí. En aquesta pràctica és necessària una anestèsia profunda i aplicar una teràpia antibiòtica posquirúrgica. Degut a la presència de greix intraabdominal, aquesta tècnica es presenta a vegades impossible, sent necessària una laparotomia tradicional per poder accedir a les banyes uterins.
Inseminació artificial de gossos mitjançant laparotomia

A CLONE ESPAÑA disposem d’un quiròfan totalment equipat, on podem realitzar qualsevol tipus d’intervenció. D’aquesta forma si algun client necessita estalviar el màxim nombre de dosis de semen congelat, ja que disposa de poca quantitat, podem realitzar una laparatomia per injectar directament a cadascun dels banyes uterins una dosi de 0,5 ml de semen, amb el mateix percentatge d’èxit que amb qualsevol altra tècnica.

Evidentment, aquest sistema requereix de anatesia profunda de l’animal i només permet una sola inseminació, és necessari assegurar que la femella té els òvuls fecundats en el moment de la cirurgia. Com en el cas de la laparoscòpia, caldrà seguir un tractament antibiòtic posterior a la cirurgia.

Demana cita amb els nostres especialistes en inseminacions artificials canines